VSTUPTE

INF. O PŘIJETÍ

NÁVŠTĚVY

KONTAKTY

AKTUALITY

FOTOGALERIE

PRO SPONZORY

 

NAVIGAČNÍ PANEL

Home

Rozpočet

Veřejný závazek

Nabídka služeb ošetřovatelského oddělení

Nabídka služeb oddělení s vyšší mírou podpory

Nabídka služeb resocializačního oddělení

Nabídka služeb resocializačního bydlení

Domácí řád

Kontakt

Aktuality

Pro sponzory

Organizační struktura DD

Napište nám

Výroční zpráva

Informace o přijetí

Návštěvy

Fotogalerie

Královéhradecký kraj

Mapa stránek

Dokumenty ke stažení

 

 

 

 Aktualizace 12.03 .2018

 

 

Domov Dolní zámek, náměstí Aloise Jiráska 44, 549 57 Teplice nad Metují

 

 

NABÍDKA SLUŽEB ODDĚLENÍ S VYŠŠÍ MÍROU PODPORY

(Vychází z Veřejného závazku a Domácího řádu)

 

Cílová skupina oddělení s vyšší mírou podpory:

 

·         Dospělé osoby, které dosáhly 45-ti let věku, pouze z Královéhradeckého kraje, závislé na alkoholu, jejichž závislost je potvrzena odborníkem a je kompenzovaná.

·         Osoby, u kterých došlo k omezení soběstačnosti, orientačních, paměťových, volních schopností, motivace, atd.

·         Osoby, které jsou schopny fyzicky zvládat úkony péče o vlastní osobu a své nejbližší okolí, avšak nad těmito činnostmi vyžadují dohled.

 

Cíle oddělení s vyšší mírou podpory:

     Cílem je vytvořit prostředí, co nejvíce podobné běžnému způsobu života v domácím prostředí. Udržovat, podporovat a rozvíjet soběstačnost, schopnosti a dovednosti uživatelů.

     Napomáhat uživatelům v co nejvyšší možné míře zapojovat se do běžného života společnosti, s ohledem na jejich schopnosti tak, aby bylo zamezeno sociálnímu vyloučení.

     Podpora vychází z individuálních potřeb uživatelů a působí na uživatele služby aktivně.

 

Účel oddělení s vyšší mírou podpory:

     Účelem je:

·         život bez závislosti,

·         získání sebeúcty,

·         posílení kompetencí ve zvládání péče o vlastní osobu (minimalizace závislosti na službě),

·         posílení sociálních dovedností,

·         zamezení sociálního vyloučení.

       

Oddělení s vyšší mírou podpory nabízí uživatelům:

·         „čisté“ bezalkoholové prostředí, které je závazkem domova vůči uživatelům a které je právem uživatelů,

·         zvláštní režim s jasnými pravidly,

·         individuální přístup k uživatelům (individuální plán),

·         rozmanité aktivity,

·         podporu, motivaci, profesionální přístup,

·         důstojné prostředí a zacházení.  

 

Domov Dolní zámek poskytuje tyto základní činnosti podle § 50 zákona č. 108/2006 Sb. :

 

     Níže v textu jsou základní činnosti podrobněji rozepsány, nejedná se však o ucelený přehled.

     Při poskytování základních činností pracovníci uživateli poskytují potřebnou mírou podpory na základě individuálního plánu.

 

·         poskytnutí ubytování

·         poskytnutí stravy

·         pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

pomoc při úkonech osobní hygieny

Ø  ranní a večerní hygiena – mytí obličeje, rukou, pomoc při použití WC či toaletního křesla, hygiena dutiny ústní, úprava vlasů,

Ø  hygiena během dne – po jídle, po použití WC, výměna inkontinentních plen,

Ø  mytí na lůžku, ve sprše, ve vaně.

 

pomoc při základní péči o vlasy a nehty

Ø  mytí vlasů,

Ø  učesání vlasů,

Ø  péče o nehty.

Uživatelé mohou využít službu kadeřnice a pedikérky, která dochází do zařízení, tyto služby nejsou součástí základních činností, uživatel si je hradí z vlastních prostředků.

 

pomoc při použití WC

Ø  doprovod na WC,

Ø  vysazení na pokojové toaletní křeslo,

Ø  pomoc se svlékáním/oblékáním oblečení,

Ø  výměna inkontinentních pomůcek,

Ø  hygiena po použití WC.

 

·         pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

o   pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

Ø  příprava a výběr vhodného oblečení,

Ø  oblékání, svlékání oblečení a jiných pomůcek, zouvání bot,

Ø  odnos špinavého prádla do prádelny.

 

o   pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Ø  přesun na vozík, lůžko apod. za použití vhodných pomůcek.

 

o   pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh

Ø  pomoc při sedu, lehu, vstávání, chození,

Ø  polohování – nastavení postele,

Ø  polohování – změna polohy uživatele.

 

o   pomoc při podávání jídla nebo pití

Ø  donáška stravy na pokoj,

Ø  doprovod či odvoz uživatele do jídelny,

Ø  výdej jídla dle diet,

Ø  individuální úprava stravy – krájení, mletí, mixování,

Ø  pomoc při jídle, krmení,

Ø  zajištění pitného režimu,

Ø  použití vhodných pomůcek při jídle – př. talíř s přísavkou, hrníček s hubičkou apod.

 

o   pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

Ø  předávání informací o prostoru, projití zařízení a seznámení s prostory, zajištění doprovodu při pohybu po zařízení a přilehlém areálu,

Ø  procházky s doprovodem dle kapacitních možností pracovníků zařízení,

Ø   v případě potřeby označení prostor, dveří (obrázek, barva).

 

·         zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

o   podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

Ø  do zařízení dochází kadeřnice a pedikérka,

Ø  na pokojích uživatelů je k dispozici rádio,

Ø  v jídelně je umístěna televize,

Ø  ve společných prostorách jsou k zápůjčce zpravodaje, noviny a časopisy,

Ø  ve sklo-keramické dílně jsou k zápůjčce knihy,

Ø  pomoc s pořízením kartičky do knihovny v Teplicích nad Metují a pomoc s výpůjčkami knih,

Ø  pomoc s nákupy uživatelům,

Ø  zajištění doprovodu uživatelů do kina, divadla, okolních zařízení sociálních služeb na výstavy, sportovní dny apod.

 

o   pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Ø  možnosti návštěv v zařízení (k těmto účelům je k dispozici místnost, kde je zajištěno soukromí, dále je možné využít společenské prostory),

Ø  uživatel má možnost odjet na dovolenou k blízkým, kdy je mu vrácena poměrná část zaplacené úhrady za neodebranou stravu a péči,

Ø  možnost účasti rodin na společenských událostech v zařízení,

Ø  pomoc při navázání kontaktu s rodinou, korespondenci s rodinou,

Ø  spolupráce s místní mateřskou školou a dalšími zařízeními,

Ø  účast na výstavách v Teplicích nad Metují i v okolí a účast na výstavách pořádaných okolními Domovy důchodců atp.

 

·         sociálně terapeutické činnosti

o   socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začlenění osob

 

·         aktivizační činnosti

o   pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,

o   nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

 

·         pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

o   pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

Ø  pomoc uživateli při jednání s úřady kvůli sociálním dávkám, vyřízení či obnově dokladů, Českou správou sociálního zabezpečení kvůli důchodu, se soudy, exekutorskými úřady, s poštou, opatrovníkem atp.,

Ø  zajištění návštěvy úředníka např. notáře atp.,

Ø  zajištění volební místnosti, dostupnosti volebních lístků,

Ø  zajištění nákupů v místě poskytování služby (dle kapacitních možností pracovníků).

 

                                                                                                                                                                           << 1  2  3  4  5  6 >>

 

 

 

 

2006 - 2018 DESIGN JOHN

Mapa stránek         Prohlášení o přístupnosti webových stránek - forma uveřejnění je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb.