VSTUPTE

INF. O PŘIJETÍ

NÁVŠTĚVY

KONTAKTY

AKTUALITY

FOTOGALERIE

PRO SPONZORY

 

NAVIGAČNÍ PANEL

Home

Rozpočet

Veřejný závazek

Nabídka služeb ošetřovatelského oddělení

Nabídka služeb oddělení s vyšší mírou podpory

Nabídka služeb resocializačního oddělení

Nabídka služeb resocializačního bydlení

Domácí řád

Kontakt

Aktuality

Pro sponzory

Organizační struktura DD

Napište nám

Výroční zpráva

Informace o přijetí

Návštěvy

Fotogalerie

Královéhradecký kraj

Mapa stránek

Dokumenty ke stažení

 

 

 

 Aktualizace 12.03 .2018

 

Pravidlo k jednání se zájemcem o sociální službu

____________________________________________________________________________________________

 

Domov Dolní zámek, náměstí Aloise Jiráska 44, 549 57 Teplice nad Metují

Vnitřní pravidla Domova Dolní zámek

Pravidlo k jednání se zájemcem o sociální službu, sociálnímu šetření a přijímání zájemce o sociální službu

 

Doručená žádost o poskytnutí sociální služby v Domově Dolní zámek (dále jen žádost), musí obsahovat lékařské vyjádření, podpis zájemce případně soudem ustanoveného opatrovníka či zástupce.

Jestliže doručená žádost není kompletní, je zájemce nebo jeho opatrovník či zástupce, vyzván k jejímu doplnění.

Ředitelka, v její nepřítomnosti vedoucí soc.-oše. úseku přijatou žádost označí dnem přijetí, pořadovým číslem dle „Knihy došlé pošty“ a předá ji vedoucí PSS, nebo sociální pracovnici, která ji zapíše do sešitu „Přijaté žádosti“ a žádost do zmíněného sešitu založí. Lékařské vyjádření je předáno vedoucí sestře, která si jej založí.

 

Zájemce musí splňovat požadavky cílové skupiny, které se posuzují na poradě, kterou svolává vedoucí soc.-oše. úseku, co nejdříve po doručení žádosti. Účastníci porady: ředitelka, vedoucí soc.-oše. úseku, vedoucí sestra, sociální pracovnice a vedoucí PSS. Žádosti jsou posuzovány též ve spolupráci s ústavním lékařem.

 

V případě, že zájemce nesplňuje požadavky cílové skupiny z důvodu věku, diagnózy či trvalého bydliště v jiném než Královéhradeckém kraji a neprokáže vazbu na tento kraj je jeho žádost zamítnuta. Zájemce případně opatrovník či zástupce je o této skutečnosti písemně informován. Součástí písemného zamítnutí je odůvodnění a nabídka jiných možností. Dokumentace zájemce je zaslána zpět spolu se zamítacím dopisem. Kopie žádosti o poskytnutí sociální služby je uložena v kanceláři sociální pracovnice. Kopie lékařského vyjádření je uložena v kanceláři vedoucí sestry.  

 

V případě, že zájemce splňuje požadavky cílové skupiny, je písemně informován o sociálním šetření, které u něho bude provedeno nejdéle do tří měsíců od data přijetí žádosti. V případě, že je zájemce omezen ve svéprávnosti, je o tomto písemně informován jeho opatrovník či zástupce. Součástí dopisu je „Nabídka služeb“ a „Domácí řád“ Domova Dolní zámek.

Sociální šetření plánuje a organizuje vedoucí soc.-oše. úseku ve spolupráci s vedoucí sestrou, sociální pracovnicí a vedoucí PSS. Sociální šetření je plánováno co nejdříve po doručení žádosti, jedná se o sociální šetření osobní, které je nejčastěji domlouváno telefonicky se zájemcem či kontaktní osobou. Prvního osobního sociálního šetření u nového zájemce se za domov účastní minimálně dva z níže uvedených zaměstnanců: vedoucí soc.-oše. úseku, vedoucí sestra, sociální pracovnice, vedoucí PSS.  

Cílem sociálního šetření je: zjistit, co zájemce od služby očekává, v čem mu naše služba může pomoci při řešení jeho situace, jak je zajištěna dosavadní péče, aktuální zdravotní stav, aktuální situaci týkající se požívání alkoholu, náhled na problém závislosti, motivaci k abstinenci. Zájemce blíže seznamujeme s naším domovem, s podmínkami a prvky zvláštního režimu. Předáváme aktuální informační dokumenty a doporučujeme návštěvu našeho domova.

                                                                  

V případě naplněné kapacity našeho domova je žádost o poskytnutí sociální služby zájemce zařazena do evidence zájemců o sociální službu v Domově Dolní zámek. 

 

V případě volného místa v domově proběhne schůzka, kde je pověřenými zaměstnanci: ředitelkou, vedoucí soc.-oše. úseku, vedoucí sestrou, sociální pracovnicí a vedoucí PSS vybrán zájemce k přijetí z evidence zájemců o sociální službu.

Při výběru zájemce k nástupu je přihlíženo k pohlaví zájemce (z důvodu vícelůžkových pokojů), aktuální potřebnosti sociální služby – zdravotnímu stavu, sociálním a bytovým podmínkám a datu přijetí žádosti. (V případě potřeby je u zájemce provedeno opakované sociální šetření).

Vedoucí soc.-oše. úseku, nebo sociální pracovnice kontaktuje vybraného zájemce ohledně možného nástupu do našeho domova. Jestliže zájemce souhlasí s nástupem, jsou domlouvány podrobnosti nástupu. Dohodnutý termín nástupu je zájemci zaslán i písemnou formou. Současně se zájemcem o službu je kontaktována jeho rodina, lékař atd., v případě, že je zájemce omezen ve svéprávnosti též opatrovník či zástupce.

Zástupy pracovníků:

Vedoucí soc.-oše. úseku zastupuje ředitelku,

Denní sestra zastupuje vedoucí zdravotního úseku,

Sociální pracovnice a vedoucí PSS se zastupují vzájemně.

 

 

Tímto se ruší „Pravidlo k jednání se zájemcem o službu, sociálnímu šetření a přijímání zájemce o službu“ v účinnosti od 2.3.2015

 

Vypracovaly:              Mgr. Vlčková L., Bc. Tomanicová I., Krtičková E.,

 

S platností od 15.1.2017

S účinností od  1.2.2017

 

 

                                                                                                  Dagmar Kušlová

                                                                                        ředitelka Domova Dolní zámek

          

 

Úhrada pobytu a stravy v Domově Dolní zámek Teplice nad Metují od 1.4.2017

 

Strava/den

Celodenní strava normální                            138,-

Celodenní stava dietní                                   143,-

 

Bydlení

Pokoj

[i]Ubytování

[ii]Služby

Celkem/den

Resocializační byt pro jednu osobu

 

128,-

 

23,-

 

151,-

Resocializační byt pro dvě osoby

 

114,-

 

23,-

 

137,-

Jednolůžkový

pokoj

 

107,-

 

23,-

 

 

130,-

 

Dvoulůžkový pokoj

 

102,-

 

23,-

 

125,-

 

 

 

Tři a vícelůžkový pokoj

 

92,-

 

23,-

 

115,-

 

 

Celkem za ubytování a normální stravu/den                   Celkem za ubytování a dietní stravu/den

Resocializační byt pro jednu osobu      289,-                                                                                294,-

Resocializační byt pro dvě osoby         275,-                                                                                280,-

Jednolůžkový pokoj                            268,-                                                                                273,-

Dvoulůžkový pokoj                             263,-                                                                                268,-

Tří a vícelůžkový pokoj                       253,-                                                                                258,-

 

Celkem za ubytování a normální stravu/měsíc                 Celkem za ubytování a dietní stravu/měsíc

Resocializační byt pro jednu osobu        8670,-                                                                        8820,-

Resocializační byt pro dvě osoby           8250,-                                                                        8400,-

Jednolůžkový pokoj                              8040,-                                                                        8190,-

Dvoulůžkový pokoj                               7890,-                                                                        8040,-

Tří a vícelůžkový pokoj                          7590,-                                                                       7740,-

 

 

  Zahrnuje zejména elektrickou energii, topení, vodu, plyn

ii  Zahrnuje zejména praní, drobné opravy a žehlení osobního prádla

 

 

 

 

Dokumenty ke stažení

-    žádost o přijetí do Domova Dolní zámek Teplice nad Metují

-    žádost o lékařské vyjádření

                                                                                                                                                            

 

 

 

2006 - 2018 DESIGN JOHN

Mapa stránek         Prohlášení o přístupnosti webových stránek - forma uveřejnění je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb.